Oznam pre študentov KTVŠ


Futsal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z futsalu.

Stručná osnova aktivity: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

 

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.