Oznam pre študentov KTVŠ


Florbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z florbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

PODMIENKA: KAŽDÝ ŠTUDENT MUSÍ MAŤ VLASTNÚ FLORBALOVÚ HOKEJKU !!!

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.