Oznam pre študentov KTVŠ


Florbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z florbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

PODMIENKA: KAŽDÝ ŠTUDENT MUSÍ MAŤ VLASTNÚ FLORBALOVÚ HOKEJKU !!!

1. skupina (pondelok 17.45-18.45 hod. )

(max.počet uchádzačov: 20)
Vyučujúci: Mgr. Michal Marko

Kde: Športová hala T 037 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 17.45-18.45 hod.

Prvá hodina:
  19.2.2018

Poznámka:
 Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou. Základnou podmienkou účasti je hra vlastnou florbalovou hokejkou + florbalová loptička.
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.