Oznam pre študentov KTVŠ


Volejbal

Cieľ predmetu: Osvojenie si základných herných činností jednotlivca vo volejbale, hra.

Stručná osnova predmetu:
Hra 

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %  

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.