Oznam pre študentov KTVŠ


Plávanie - neotvára sa

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z plávania. - Monotematický predmet

Stručná osnova aktivity:
Postupný nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých zručností. 


Náročnosť: Bez obmedzení aj pre neplavcov

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

Poznámka: Priniesť plaveckú čiapku

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.