Oznam pre študentov KTVŠ


Basketbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z basketbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

1. skupia (streda 10.00-11.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 22)
Vyučujúci:Mgr. Jozef Sýkora

Kde:
 Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy
: Streda 10.00-11.00 hod.

Prvá hodina:
21.2.2018

Poznámka: Povinná je obuv do haly.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 6