Oznam pre študentov KTVŠ


Basketbal - neotvára sa

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z basketbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.