Oznam pre študentov KTVŠ


Basketbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z basketbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

1. skupina (pondelok 17.45-18.55 hod.)

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: Mgr. Michal Marko

Kontakt: mmarko5@umb.sk

Kde: Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy: Pondelok 17.45-18.55 hod.

Prvá hodina:
2.10.2017

Poznámka: Povinná je obuv do haly.
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupia (utorok 15.30-16.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 22)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Kde:
 Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy
: Utorok 15.30-16.45 hod.

Prvá hodina:
10.10.2017

Poznámka: Povinná je obuv do haly.
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.