Oznam pre študentov KTVŠ


Stolný tenis

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností zo stolného tenisu.

Stručná osnova: Zdokonalenie praktických zručností a prehĺbenie poznatkov - pravidiel o stolnom tenise. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

Náročnosť: Bez obmedzení

Poznámka: Aktivita je realizovaná aj pre študentov KTVŠ FF UMB

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.