Oznam pre študentov KTVŠ


Stolný tenis

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností zo stolného tenisu.

Stručná osnova: Zdokonalenie praktických zručností a prehĺbenie poznatkov - pravidiel o stolnom tenise. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

Náročnosť: Bez obmedzení

Poznámka: Aktivita je realizovaná aj pre študentov KTVŠ FF UMB

1. skupina (utorok 10.00-11.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)

Vyučujúci:Mgr. Tomáš Willwéber

Kde: Telocvičňa na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica

Kedy: Utorok 10.00-11.00 hod.

Prvá hodina: 10.10.2017


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.