Oznam pre študentov KTVŠ


Bowling

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z bowlingu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie v herných zručnostiach

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.