Oznam pre študentov KTVŠ


Golf

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti a vedomosti z golfu.

Kde: GCC Hron-Tri Duby

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z golfu.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60% .

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.