Oznam pre študentov KTVŠ


Tenis

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti z tenisu.

Kde: kurty na Pedagogickej fakulte UMB, Ružová 13

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z tenisu.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.