Oznam pre študentov KTVŠ


Aquafitness

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z aquafitness.

Stručná osnova: Zdokonalenie praktických zručností a prehĺbenie poznatkov z aquafitness. Dôraz sa kladie na oboznámenie sa so základmi aquafitness v plytkej a hlbokej vode  a rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti minimálne 80 %

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.